card

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ

Тусгай зөвшөөрлийн чиглэл

 • Дэд бүтэц
 • Үйлдвэр, Үйлчилгээ 
 • Уул уурхай

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ 

Дугаар 013

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, Засгийн газрын 2018 оны 67 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам"-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх заалтыг үндэслэн Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний Мэргэжлийн зөвлөлийн 2020 оны 4 дүгээр сарын 16-ны 2 дугаар хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн "Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрлийн эрх"-ийг 3 (гурав) жилийн хугацаагаар олгов.

Үнэлгээний ажлын туршлага

Степп Голд ХХК, уул уурхай

Увс цахилгаан түгээх сүлжээ ХХК, эрчим хүч

Бест Вестрен Тех ХХК, химийн бодисын агуулах 

Ховд цахилгаан түгээх сүлжээ ХХК, эрчим хүч

Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ, Эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэр, тэсрэх материалын агуулах 

Эрдгео ХХК, хайлуур жоншны олборлолт  

Эрдэнэ монгол ХХК, уул уурхай 

Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК, эрчим хүч 

ФЛСМИДТ Монголиа ХХК, Засварын төв 

Ховд ЦТС ХХК, Эрчим хүч

Шинь Шинь ХХК, Баяжуулах үйлдвэр, Химийн агуулах

 

Нэр томъёоны тодорхойлолт

 • Гамшгаас хамгаалах хууль, 2017
 • Эрсдэлийн менежмент. Зарчим ба заавар ISO 31000
 • Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам, Засгийн газрын 190-р Тогтоол, 2020.12.21
 • Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх заавар, Шадар сайдын 125-р тушаал, 2018.12.13

“Гамшиг”- аюулт үзэгдэл, ослын улмаас олон хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирох, мал, амьтан олноор хорогдох, эд хөрөнгө, түүх соёлын дурсгалт зүйл, хүлээлэнб айгаа орчинд улс болон орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн дотоод нөөц,боломжоос давсан хохирол учрахыг,

“эрсдэл” – Зорилгод тодорхойгүй байдлын үзүүлэх үр нөлөө. Эрсдэлийг ихэвчлэн болзошгүй тохиолдол, үр дагавраар болон эдгээрийн хосолсон байдлаар тодорхойлно.

“эрсдэлийн үнэлгээ” – эрсдэлийг тодорхойлох, эрсдэлд дүн шинжилгээ хийх болон эрсдэлд үнэлэлт өгөх бүх үйл явц

“гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа” – гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх. Төлөвлөгөө нь
 баримт бичиг болно.

“мэргэжлийн анги”- сум, дүүрэг, хуулийн этгээдийн дэргэд байгуулагдсан, аврах ажлын техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангагдсан, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд сургаж бэлтгэгдсэн орон тооны бус томилгоот,

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх

 • тохиолдож болзошгүй гамшгийн аюулын шалтгаан,
 • түүний хамрах хүрээ, хамрах нутаг дэвсгэр,
 • гарах хүндрэл, нөлөөлөл,
 • байгаль, цаг уурын нөхцөл,
 • тохиолдох давтамжийн магадлал,
 • учруулах хор уршиг, аюулд өртөгдөх зүйл,
 • тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн баталгаа,
 • аюулгүй ажиллагааны системийн удирдлага, зохион байгуулалт,
 • гамшгаас учрах нийгэм, эдийн засгийн болзошгүй үр дагавар зэргийг цогцоор нь үнэлж, дүгнэлт хийж, үнэлгээний тайлан гаргана.

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний тайланд гамшгийн эрсдэлээс хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах болон гамшгийн аюулын эдийн засаг, нийгэмд учруулах сөрөг үр дагаврыг бууруулах талаарх зөвлөмжийг тусгана.

Засгийн газрын Тогтоол No 327, Гамшгийн төрлийг тодорхойлсон

 • Ой хээрийн гал түймэр
 • Хүчтэй, хуй салхи
 • Цасан болон шороон шуурга
 • Аянга
 • Үер
 • Ган
 • Зуд
 • Газар хөдлөлт
 • Малын гоц халдварт өвчин
 • Хүний гоц халдварт өвчин
 • Хортон шавьж мэрэгчдийн тархалт
 • Объектын гал түймэр
 • Химийн хорт бодис алдагдах
 • Цацрагийн осол
 • Тэсрэлт, дэлбэрэлт
 • Үйлдвэрлэл, технологийн горим зөрчигдсөнөөс үүсэх осол
 • Тээврийн хэрэгслийн осол, сүйрэл

Хүсэлт илгээх