card

Бодлогын баримт бичиг боловсруулалт

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ: 

Байгууллага, аж ахуйн нэгж үндсэн үйл ажиллагааны тасралтгүй найдвартай байдлыг хангах, ажиллагааг явуулахад баримтлах зарчим, тоног төхөөрөмж, хүний нөөц, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тавигдах шаардлагын үзэл баримтлал зэргийн  чиг хандлагыг тодорхойлсон баримт бичиг.

Ажлын туршлага

 

ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН БОДЛОГО, Дарханы Дулааны Цахилгаан Станц ТӨХК

ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН АРГАЧЛАЛ, Дарханы Дулааны Цахилгаан Станц ТӨХК

МЭДЭЭЛЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН БОДЛОГО, Дарханы Дулааны Цахилгаан Станц ТӨХК

Хүсэлт илгээх